De noodmaatregelen voor ondernemers in de Coronacrisis

Voor veel ondernemers is de Coronacrisis een lastige periode. Zo kunnen opdrachten uitblijven of on hold worden gezet, of de omzet gaat omlaag. Gelukkig heeft het kabinet noodmaatregelen getroffen om de ondernemers te steunen. Lees in deze blog alles over de maatregelen!

Waarschuwing: ga niet in zee als een ‘overheidsinstantie’ aanbiedt om tegen betaling jou als ondernemer te helpen met de regelingen rondom Corona. Aanvragen voor verschillende regelingen zijn erg makkelijk zelf te regelen en er zijn geen kosten aan verbonden.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Deze regeling is een tijdelijke overbruggingsregeling voor zzp’ers en andere zelfstandige ondernemers die in de problemen zijn geraakt door de Coronacrisis. Tozo1 gold van 1 maart tot en met 31 mei en vanaf 1 juni is Tozo2 in werking.

Met de regeling van Tozo2 zijn er twee vormen van ondersteuning mogelijk:

 1. De zelfstandige ondernemer krijgt maximaal vier maanden ondersteuning tot aan het sociaal minimum van maximaal €1503,31 per maand;
 2. Er kan daarnaast een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal  €10.157 aangevraagd worden.

Deze tijdelijke regeling houdt in dat:

 • Een snelle behandeling van aanvragen is mogelijk, omdat de toets op levensvatbaarheid niet wordt toegepast;
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoef je later niet terug te betalen.
 • In deze tijdelijke regeling geen vermogenstoets is;
 • De inkomensondersteuning (van maximaal vier maanden) wordt binnen vier weken na de aanvraag verstrekt. Daarbij kan met voorschotten worden gewerkt;
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en bedraagt maximaal rond 1.500 euro (netto) voor gehuwden of 1.050 euro (netto) per maand voor alleenstaanden vanaf 21 jaar. De gemeente vraagt je bij de aanvraag:
  • Hoeveel winst je per maand verwacht in de komende maanden.
  • Of je inkomsten hebt naast je bedrijf, zoals loon uit (parttime) dienstverband of een uitkering.
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro tegen 2% rente;
 • De maximale looptijd van een lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet afgelost te worden;
 • Het bedrijfskapitaal mag niet gebruikt worden om bestaande leningen te herfinancieren;
 • Per huishouden wordt maximaal 1 keer een uitkering en bedrijfskapitaal toegekend. Dus je krijgt maximaal 1 Tozo per huishouden.

Deze maatregel is gebaseerd op de Bbz-uitkering (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen), maar wordt sneller verstrekt en heeft soepelere voorwaarden. Zo ontvangen de zelfstandigen de inkomensondersteuning als een gift in plaats van een krediet, en hoeft het dus niet terugbetaald te worden. De lening moet wel worden terugbetaald.

Je komt in aanmerking voor de Tozo als:

 • Je een gevestigde zelfstandige bent van 18 jaar tot en met de pensioenleeftijd;
 • Je een Nederlander bent (of daarmee gelijkgesteld) die woont of rechtmatig verblijft in Nederland;
 • Het beroep of beroep wordt uitgevoerd in Nederland;
 • Je voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van een eigen bedrijf, zoals ingeschreven staan bij de KvK;
 • Je voor 17 maart 2020 18:45 gestart ben met je onderneming en voldoet aan het urencriterium van 1225 uur;
 • Je woonachtig bent in de gemeente waar je de aanvullende inkomensondersteuning aan gaat vragen.
 • Jouw inkomen samen met het inkomen van je partner als gevolg van de Coronacrisis onder het sociaal minimum is.

De Tozo kan worden aangevraagd in de gemeente waar je als zelfstandige woont en geldt  van 1 juni tot 1 oktober 2020. Je kunt maximaal vier aaneengesloten kalendermaanden gebruik maken van de overbruggingsregeling. Je kunt ook kiezen voor 1 kalendermaand of twee aaneengesloten kalendermaanden.

Ondernemers kunnen aanvragen tot en met 30 september indienen bij hun woongemeente, voor maximaal vier maanden in de periode tussen 1 juni en 30 september 2020. Aanvragen kunnen dus ook met terugwerkende kracht worden ingediend.

Voor de aanvraag is een digitaal formulier beschikbaar op de website van jouw gemeente. Je hebt hiervoor je DigiD gegevens nodig, je KvK-nummer, een kopie van je bankafschrift en je omzetcijfers. Wanneer je al een Tozo1 uitkering hebt ontvangen dan kan met een vereenvoudigd formulier de Tozo2 uitkering worden aangevraagd.

In het geval je onder Tozo1 een lening hebt ontvangen zal bij Tozo2 dit bedrag in aftrek worden gebracht van het maximale bedrag van €10.157. Het verschil kan dan nog als lening worden aangevraagd.

Klik op de button hieronder om te controleren of je in aanmerking komt voor de Tozo.

Check hier of je in aanmerking komt voor TOZO

Meer informatie over de Tozo vind je op de site van de Rijksoverheid

Zorgaanbieders die in financiële problemen komen, kunnen terecht bij een ander loket, namelijk van de financiers van hun zorg.

Ondernemers die in ander land van de Europese Unie wonen en gevestigd zijn in Nederland een bedrijfskrediet aanvragen bij de gemeente Maastricht. De inkomensondersteuning geldt niet voor hen, daarvoor moeten zij een beroep doen op de sociale bijstand van hun land.

Ondernemers die in Nederland wonen en hun onderneming in een ander land van de Europese Unie hebben, kunnen in hun woongemeente wel inkomensondersteuning aanvragen.

Zelfstandigen met een AOW-gerechtigde leeftijd kunnen in hun woongemeente een bedrijfskrediet van maximaal €10.157 aanvragen.

Compensatieregeling: € 4000 voor ondernemers uit de zwaarst getroffen sectoren (TOGS)

Om de ondernemers te helpen in de zwaarst getroffen sectoren, geeft de overheid een éénmalig vast bedrag van € 4000 als tegemoetkoming. Deze maatregel heeft als officiële naam ‘Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19’, maar staat ook bekend als TOGS.

Je komt als ondernemer bijvoorbeeld in aanmerking voor deze maatregel als je schade lijdt door:

 • noodgedwongen sluiting;
 • inperking van bijeenkomsten;
 • het negatieve reisadvies.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de TOGS:

 • Je onderneming is voor 15 maart 2020 ingeschreven in het KvK Handelsregister;
 • Je onderneming heeft maximaal 250 personen in dienst;
 • De tegemoetkoming van € 4000 is eenmalig per onderneming (dus niet per vestiging);
 • Je onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit adres staat in het KvK Handelsregister;
 • Je onderneming heeft een fysieke vestiging buiten het eigen woonadres. Dit betekent dat de onderneming niet staat ingeschreven op een woning (uitzondering hierop is eet- of drinkgelegenheden waar de eigenaar, pachter of huurder boven woont);
 • Je onderneming is niet failliet;
 • Er is geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank;
 • Bij je aanvraag geef je een bankrekeningnummer aan die op naam van de onderneming staat;
 • Je onderneming is geen overheidsinstantie;
 • Je hebt in de afgelopen twee belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordering);
 • Je verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van minstens € 4000
 • Je verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.

SBI-codes

Een andere belangrijke voorwaarde is dat de hoofdactiviteit van je onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste SBI-codes. SBI staat voor standaard bedrijfsindeling en geeft aan wat je hoofdactiviteit is van je bedrijf en deze bestaat uit vier of vijf cijfers. Je onderneming moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister. Deze SBI-code kun je niet met terugwerkende kracht veranderen om in aanmerking te komen voor de TOGS.

Controleer hier of jouw hoofdactiviteit in aanmerking komt

Kom je niet in aanmerking, maar denk je wel recht te hebben op de tegemoetkoming omdat je hoofdactiviteit niet klopt met je werkzaamheden? Dan kun je via deze link van het RVO melden dat je andere hoofdactiviteit hebt. Er zal per melding naar de registratie gekeken worden.

Wil je de tegemoetkoming aanvragen? klik dan op de button:

Vraag hier de tegemoetkoming aan

Meer informatie over TOGS via de site van PZO

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Deze maatregel vervangt de werktijdverkorting (WTV). Bij de WTV kreeg de werkgever maximaal 70% van de loonkosten via een WW-uitkering doorbetaald. Bij de NOW is dit verhoogd naar 90%. De aanvraag kan binnenkort bij het UWV worden verwerkt.

Er zitten een aantal voorwaarden aan deze maatregel voordat je het kunt aanvragen:

 • De werkgever kan geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen voor zijn werknemers aanvragen over de periode van de tegemoetkoming als hij deze maatregel gebruikt;
 • De aanvrager verwacht op zijn minst 20% omzetverlies;
 • De aanvraag is voor een periode van drie maanden, deze kan eenmalig verlengd worden met drie maanden;
 • De NOW is voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring verplicht.

De tegemoetkoming in de loonkosten zit zo in elkaar:

 • Als 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90% van het totale fiscale loon van een werkgever;
 • Als 50% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45% van het totale fiscale loon van de werkgever;
 • Als 25% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5% van het totale fiscale loon van de werkgever;

Deze maatregel geldt voor alle werknemers, dus ook flexkrachten zoals oproepkrachten. De aanvraag doe je bij het UWV.

Vraag hier de tegemoetkoming aan

Voldoe je aan de voorwaarden? Dan krijg je binnen 2 tot 4 weken een voorschot.

Meer informatie over de NOW vind je via het ondernemersplein van de Kamer van Koophandel

Bijzonder uitstel van betaling belastingen

Als je in de knoop komt met belasting betalen, dan kun je een verzoek om bijzonder uitstel vragen aan de Belastingdienst. Dit is in deze tijd makkelijker gemaakt voor alle ondernemers.

Uitstel belasting betaling
Je doet, als je uitstel van belasting betaling wil, zoals gebruikelijk aangifte. Op het moment dat je de aanslag binnenkrijgt, vraag je uitstel van betaling aan. Met deze uitstel mag je later je belasting betalen. Let erop dat je deze uiteraard nog een keer moet betalen aan de Belastingdienst en het niet vervalt.

Let op: blijf je aangiften op tijd doen en wacht tot je een aanslag hebt ontvangen! Pas dan kun je bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Zonder aanslag kan de Belastingdienst je verzoek niet in behandeling nemen.

Vanaf april 2020 kun je de Belastingdienst via een online formulier vragen om bijzonder uitstel van belasting. Dit versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 19 juni 2020.

Met deze aanvraag vraag je in één keer uitstel voor de aanslagen:

 • inkomstenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • loonheffingen
 • omzetbelasting (btw)
 • kansspelbelasting
 • accijns
 • verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken
 • assurantiebelasting
 • verhuurdersheffing
 • energiebelasting en andere milieubelastingen
 • vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland

 

Als je het formulier instuurt, legt de Belastingdienst de invordering direct stil voor een periode van drie maanden. Het formulier kun je invullen met de DigiD.

Naar het online formulier

Wat je ook kunt doen om in aanmerking te komen voor uitstel van betaling, is een schriftelijke motivatie schrijven voordat de invordering wordt stopgezet. Pas later zal de beoordeling plaatsvinden. Deze brief moet je zelf opstellen. Stuur dus een brief aan de Belastingdienst (Postbus 100, 6400 AC Heerlen). Vraag om uitstel van betaling voor drie maanden en leg uit hoe je door het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. Je krijgt dan automatisch drie maanden uitstel van betaling.

Langer dan drie maanden uitstel

Mogelijk heb je niet genoeg aan een betalingsuitstel van drie maanden. Je kunt dan schriftelijk voor een langere periode uitstel aanvragen. De voorwaarden zijn hiervoor versoepeld.

Als je belastingschuld momenteel lager is dan € 20.000, dan kun je langer dan drie maanden uitstel krijgen door bewijsstukken in te sturen waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen en reserveringen aanzienlijk zijn verminderd in vergelijking met afgelopen maanden.

Mocht je belastingschuld momenteel hoger zijn dan € 20.000, dan is een verklaring van een zogenaamde derde deskundige nodig. Denk hierbij aan een externe accountant of brancheorganisatie.

Lees op de site van PZO alles over uitstel betaling belasting

Belasting- en invorderingsrente tijdelijk verlaagd naar 0,01%

Als je als ondernemer een aanslag niet op tijd betaalt, moet je daar normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen. Maar in verband met de Coronacrisis verlaagt de Belastingdienst de rente tijdelijk naar 0,01%. Dit is voor alle belastingschulden en is op 23 maart 2020 ingegaan.

De belastingrente wordt ook tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Dit gaat gelden voor alle belastingen waar belastingrente over betaald moet worden. Deze verlaging gaat in op 1 juni 2020. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in op 1 juli 2020.

Versoepeling van de borgstelling mkb-kredieten: BMKB

De regels van de borgstelling mkb-kredieten zijn verruimd sinds 16 maart 2020. Met deze regeling kunnen bedrijven onder gunstigere regels geld lenen van de bank. De BMKB is speciaal voor bedrijven tot 250 medewerkers met een jaaromzet tot 50 miljoen euro.

Met deze maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die wel een lening willen afsluiten, maar die niet genoeg zekerheid aan de bank kan bieden. Zo staat de overheid borg voor 90% van het geleende bedrag en is de persoonlijke borg van het bedrijf verlaagd van 25% naar 10%. De maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro, en de looptijd van het krediet is maximaal 8 maanden.

Aanvragen voor BMKB kun je bij je financier aanvragen. Lees alles over BMKB op de site van het RVO.

Aanvullingen ToZo 3: Inkomensondersteuning Tozo verlengd tot 1 april 2021

Het kabinet heeft zojuist bekend gemaakt dat het steunpakket wordt verlengd tot halverwege volgend jaar. PZO is verheugd dat voor zelfstandigen die nog steeds niet aan het werk kunnen of waarvoor de markt volledig is ingestort, voor een langere termijn perspectief wordt geboden. “Dit biedt veel zelfstandigen relatieve rust”, laat Margreet Drijvers weten.

Tozo 3
Als je nu gebruik maakt van de Tozo 2 kun je, als je aan de voorwaarden voldoet, de Tozo-uitkering verlengen. Maar ook zelfstandigen die nu nog geen aanvraag hebben ingediend, kunnen vanaf 1 oktober ondersteuning krijgen. De aanvraag kan worden ingediend bij je woongemeente. Gemeenten kunnen voor verlengingen een verkort aanvraagformulier gebruiken.

Voorwaarden
De Tozo 3 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als Tozo 2. Dit zijn nog steeds coulante voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsregeling. Terecht, omdat de coronacrisis een crisis is van de buitencategorie en veel zelfstandig ondernemers nog steeds weinig uitzicht hebben op werk.

De belangrijkste voorwaarden voor Tozo 3 zijn:

 • een partnertoets. De partnertoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. Bij de aanvraag verklaar je wat de hoogte van het totale inkomen is, dus inclusief de eventuele partner, in de maanden waarvoor de uitkering wordt aangevraagd. Als het huishoudinkomen onder het sociaal minimum komt, kan aanspraak worden gemaakt op Tozo 3.
 • Toets op beschikbare geldmiddelen tot een bedrag van €46.520. De toets houdt in dat als je meer dan € 46.520 aan beschikbare geldmiddelen hebt (zoals contant geld, bank- en spaarsaldi en aandelen, obligaties en opties e.d.) geen aanspraak kan worden gemaakt op Tozo 3. Ander vermogen, waaronder dat uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten. De toets wordt zodanig vormgegeven dat onderdelen van het bedrijf of zelfstandig beroep niet hoeft te worden geliquideerd.
Bedrijfskrediet
Niet alleen de inkomensondersteuning verlengd, je kunt ook nog steeds een aanvraag doen voor het bedrijfskrediet. Als je door de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebt, kun je ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1, Tozo 2 en de Tozo 3 gezamenlijk, van 10.157 euro. Als je surséance van betaling of faillissement hebt aangevraagd of verkregen dan kun je geen beroep doen op een lening.
Nieuwe fase
Het kabinet geeft aan de per 1 januari 2021 een volgende fase van de Tozo start. Gemeenten krijgen extra middelen om zelfstandig ondernemers te ondersteunen met oog op hun toekomst. “Het is essentieel dat naast de inkomensondersteuning ook wordt ingezet op perspectief op ondernemen dan wel heroriëntatie. PZO staat dan ook zeer positief tegenover deze ondersteuning”. De ontwikkeladviezen zijn al vanaf 1 augustus beschikbaar en scholingstrajecten komen in het najaar beschikbaar. “De crux is wel dat het ook daadwerkelijk terecht komt bij de ondernemers”. PZO is continu met SZW, VNG en Divosa om hier handen en voeten aan te geven.

 

Aanvullingen maatregelen 9 december

Bestaande maatregelen

Tozo

De Tozo 3 blijft ongewijzigd en geldt tot in ieder geval 1 april 2021. Het kabinet heeft besloten dat vanaf 1 april 2021 getoetst zal worden op beschikbaar geld (beperkte vermogenstoets). Het invoeren van de beperkte vermogenstoets per 1 april 2021 betekent dat er een Tozo 3 (van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021) is en een Tozo 4 met toets op beschikbaar geld (van 1 april 2021 t/m 30 juni 2021). Begin 2021 wordt gecommuniceerd over Tozo 4 en de invoering van de toets op beschikbaar geld.

Uitstel belasting of verlenging uitstel

Om wat meer financiële ruimte te creëren voor zelfstandigen is de mogelijkheid om een uitstel van betaling aan te vragen verlengd tot 1 april 2021. Zelfstandigen kunnen dan tot 1 april 2021 uitstel van betaling of een verlenging van een reeds verleend uitstel aanvragen. Op de website van de Belastingdienst kun je gemakkelijk uitstel aanvragen als je aan de voorwaarden voldoet.

In de periode waarin je bijzonder uitstel van betaling hebt, bouw je een belastingschuld op. Hiervoor wordt door de Belastingdienst een betalingsregeling aangeboden. Je krijgt van 1 juli 2021 tot 1 juli 2024 de tijd om je belastingschuld af te lossen. Je betaalt dan 36 maanden lang elke maand een vast bedrag.

TVL

Het kabinet heeft besloten dat in Q4 2020 en Q1 2021 de SBI-codes worden losgelaten en dus alle sectoren toegelaten kunnen worden tot de TVL. Hiervoor geldt wel een omzetdervingsgrens van 30% door corona. Het subsidiepercentage wordt verhoogd zodat bedrijven met grotere omzetverliezen meer worden gecompenseerd in vergelijking met de eerdere regeling. Het subsidiepercentage groeit nu ook mee met de mate van de omzetderving. Deze intensivering geldt vanaf het vierde kwartaal van 2020.

Nieuwe maatregel

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Omdat niet iedereen door eerdergenoemde maatregelen geholpen is wordt er via de gemeenten extra hulp geboden door tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten (TONK) als deze door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden. Gemeenten kunnen in die gevallen – ook aan zelfstandigen – bijzondere bijstand verstrekken als het door bijzondere omstandigheden niet meer mogelijk is om de noodzakelijke kosten te betalen. Het kan gaan om zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. Het kabinet verwacht 1 februari 2021 klaar te zijn met de uitwerking met gemeenten, vanaf begin 2021 wordt er meer duidelijkheid verwacht over de uitvoering van de TONK.